Ontwerpbesluiten deelgebied 3, cluster 3

Van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 3 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage gelegen:

  • ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
  • ontwerp-vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg
  • ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (inmiddels opgegaan in Waterschap Limburg)
  • ontwerp-omgevingsvergunningen activiteiten ‘bouwen’, ‘werk of werkzaamheden’ en/of ‘afwijken van het bestemmingsplan’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.